Statut Udruge

STATUT

UDRUGE VETERANA 40. INŽENJERIJSKE BOJNE HRVATSKE VOJSKE

Split, 12. siječnja 2021. godine

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14., 70/17 i 98/19.), izborna skupština Udruge veterana 40. Inženjerijske bojne Hrvatske vojske, održana 12. siječnja 2021. godine u Splitu donijela je

STATUT

UDRUGE VETERANA 40. INŽENJERIJSKE BOJNE HRVATSKE VOJSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se:

 • naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga branitelja iz Domovinskog rata - bivših pripadnika 40. inženjerijske bojne Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu: Udruga);
 • znak udruge i njegov izgled, pečat i zastava Udruge;
 • zastupanje;
 • ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
 • ostvarivanje javnosti rada Udruge;
 • članstvo te prava i obveze članova;
 • stegovna odgovornost članova;
 • unutarnji ustroj Udruge;
 • tijela Udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora, način opoziva te trajanje mandata članova Udruge biranih u tijela Udruge;
 • imovina Udruge te način stjecanja imovine i korištenje ostvarene dobiti;
 • rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge;
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, te razlozi prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi:

UDRUGA VETERANA 40. INŽENJERIJSKE BOJNE HRVATSKE VOJSKE

Skraćeni naziv Udruge glasi:

UV - 40. inžb.HV

Članak 3.

Sjedište Udruge veterana 40. Inženjerijske bojne Hrvatske vojske je u Splitu.

Ovlaštenje za donošenje odluke o promjeni sjedišta Udruge, isključivo u slučaju preseljenja na drugu adresu u Splitu, donosi Izvršni odbor.

Članak 4.

Udruga je nevladina i neprofitna, izvanstranačka, samostalna i dragovoljna udruga branitelja Domovinskog rata, pripadnika 40. Inženjerijske bojne Hrvatske vojske koji žive u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 5.

Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik Udruge, Potpredsjednik Udruge i Tajnik Udruge.

Članak 6.

Udruga je pravna osoba.

Članak 7.

Udruga ima svoj znak, zastavu i pečat.

Znak Udruge je okruglog oblika. Na maslinasto-zelenoj podlozi unutar kruga nalazi se povijesni grb grada Splita. U gornjem (većem) dijelu crnog obruba znaka stoji tekst “40. INŽENJERIJSKA BOJNA HV” a u donjem dijelu crnog obruba stoji tekst “VETERANI”.

Zastava Udruge je pravokutnog oblika, maslinasto-zelene boje, obrubljena zlatnim resicama sa znakom Udruge u sredini.

Pečat Udruge je okrugla oblika, promjera 30 mm, u kojemu je uz vanjski rub upisano UDRUGA VETERANA 40. INŽENJERIJSKE BOJNE HRVATSKE VOJSKE – SPLIT.

U srednjem dijelu pečata je povijesni grb grada Splita.

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti Predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno.

Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su Statutom određena kao službena ili poslovna tajna.

Službenom tajnom smatraju se:

 • osnovni podatci o članovima Udruge;
 • ostali dokumenti koja tijela Udruge proglase službenom tajnom;
 • dokumenti drugih subjekata koji su karakterizirani stupnjem

Poslovna tajna su:

 • financijsko poslovanje Udruge;
 • ostali dokumenti koje Udruga proglasi poslovnom

Dokumenti i podatci koji su utvrđeni kao službena ili poslovna tajna mogu se priopćavati javnosti kada to odobri Izvršni odbor Udruge.

Udruga je dužna izvješćivati članove o svojoj djelatnosti na redovnoj Skupštini.

Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.

Odluku o izdavanju glasila donosi Izvršni odbor Udruge.

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Područje djelovanja Udruge su hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata.

Cilj i svrha osnivanja udruge je:

 • očuvanje imena i djela 40. Inženjerijske bojne HV, zaštita časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu, promicanje interesa članova Udruge, te trajna skrb oko sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

Članak 10.

U svrhu ostvarivanja cilja iz članka 9. ovog Statuta Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • djelovanje na zaštiti i očuvanje digniteta Domovinskog rata;
 • - očuvanje identiteta i obilježavanja značajnih obljetnica 40. Inženjerijske bojne hrvatske vojske i oružanih snaga RH s područja grada Splita i SD županije, te obilježavanje bitnih događaja i bitaka iz Domovinskog rata u kojima je sudjelovala 40. inženjerijska bojna i druge postrojbe hrvatske vojske;
 • poticanje inicijative i pokretanje projekata trajnog obilježavanja ratnog puta 40. inženjerijske bojne hrvatske vojske;
 • suradnja sa drugim veteranskim udrugama Domovinskog rata poradi zajedničkog djelovanja na ostvarivanju potreba, interesa i zaštite hrvatskih branitelja članova Udruge;
 • suradnja s odgovarajućim (zdravstvenim, državnopravnim itd.) ustanovama na državnoj razini i na području Županije splitsko-dalmatinske i grada Splita radi ostvarenja potreba, interesa i prava članova Udruge;
 • organiziranje predavanja i edukacije, te osnivanje savjetovališta i centara u području svih oblika rehabilitacije u zajednici za zdravlje branitelja, osoba s invaliditetom
 • surađivanje ili udruživanje sa drugim istim ili srodnim udrugama radi razmjene iskustava, koordiniranja, provođenja programa, te planiranja zajedničkih aktivnosti i/ili organizacije javnih istupanja, tribina, okruglih stolova, predavanja, seminara, javnih događaja i sl.;
 • educiranje članove Udruge putem sudjelovanja na predavanjima vezanim za edukaciju o pravima branitelja.

III. SURADNJA, POVEZIVANJE I DRUGI OBLICI DJELOVANJA

Članak 11.

Udruga može surađivati sa državnim, društvenim i vjerskim subjektima, tijelima, dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima poradi učinkovitog ostvarivanja svojih ciljeva i načina djelovanja.

Udruga ima obvezu potraživati informacije, surađivati, poticati, te na drugi odgovarajući način ostvarivati ili zaštićivati pravo i interese sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

Članak 12.

Radi ostvarivanja ciljeva, što kvalitetnijeg djelovanja i što bolje organiziranosti sudionika i stradalnika Domovinskog rata Udruga može stupati u različite oblike suradnje, koordiniranja djelatnosti i povezivanja sa sličnim ili srodnim udrugama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga iz Domovinskog rata.

IV. ČLANSTVO

Članak 13.

Udruga ima redovne, pridružene i počasne članove.

Članak 14.

Redovnim članom Udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, te strani državljanin koji je dragovoljno ili na drugi način stupio, te organizirano sudjelovao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, kao pripadnik 40. Inženjerijske bojne hrvatske vojske.

Redovnim članom Udruge može postati svaki član obitelji pripadnika ratne 40. Inženjerijske bojne hrvatske vojske, te članovi obitelji poginulih, ranjenih i svih pripadnika 40. Inženjerijske bojne hrvatske vojske.

Redovnim članom udruge može postati fizička i pravna osoba, hrvatski ili strani državljanin koji pridonosi ugledu republike Hrvatske i hrvatske vojske a koji je zainteresiran za rad u Udruzi te koji u potpunosti prihvaća ovaj Statut.

Pridruženi član Udruge može postati svaka pravna (Udruga – društvo, klub) i punoljetna fizička osoba, uz uvjet da ni na koji način nije sudjelovala u agresiji na Republiku Hrvatsku, koja štuje ime i djelo ratne 40. Inženjerijske bojne hrvatske vojske, te stečevine Domovinskog rata kao temelja moderne Hrvatske države, koja podupire Udrugu veterana 40. Inženjerijske bojne hrvatske vojske i nije se ogriješila o pravne propise Republike Hrvatske.

Pridruženi članovi Udruge imaju status člana bez prava glasa.

Članak 15.

Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje s danom potpisivanja pristupnice.

Ispunjavanje uvjeta za učlanjenje provjerava Izvršni odbor prije prijema u članstvo.

Tajnik Udruge vodi popis svih svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:

 • osobnom imenu (nazivu);
 • OIB-u;
 • datumu rođenje;
 • datumu pristupanja udruzi;
 • adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te adresu elektroničke pošte;
 • datum i razlog prestanka članstva u udruzi.

Članak 16.

Članom Udruge ne može postati osoba koja je nečasno otpuštena iz HV ili MUP-a, osim ako tijela Udruge na svojoj općoj sjednici ne donesu drugačiju odluku.

Članom Udruge ne može postati ni osoba koja je nakon izlaska iz sastava 40. Inženjerijske bojne hrvatske vojske kažnjavana od Sudova Republike Hrvatske zbog počinjenja djela opisanih u Kaznenom zakonu, osim ako tijela Udruge na svojoj općoj sjednici ne donesu drugačiju odluku.

Članak 17.

Počasnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba, hrvatski ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem vidljivo podupirao 40. Inženjerijsku bojnu ili Udrugu veterana 40. inženjerijske bojne hrvatske vojske.

Odluku o dodjeli počasnog članstva donosi Izvršni odbor na svojoj sjednici.

Počasni član Udruge ne plaća članarinu, ima status člana bez prava glasa i ne može biti biran u tijela upravljanja Udruge.

Članak 18.

Fizičkim i pravnim osobama, koje sudjeluju u ostvarivanju svekolikih ciljeva i djelatnosti Udruge ili na drugi odgovarajući način podupiru njeno djelovanje, dodjeljuju se nagrade i priznanja Udruge, o čemu će odluku donijeti Izvršni odbor sukladno Pravilniku o dodjeli priznanja Udruge.

Članak 19.

Članovi Udruge imaju pravo:

 • birati dužnosnike i tijela upravljanja Udruge;
 • biti birani u tijela Udruge i na mjesta dužnosnika ako su u sastavu 40. Inženjerijske bojne proveli najmanje 120 dana tijekom Domovinskog rata;
 • davati prijedloge u svezi s djelatnošću Udruge u cijelosti;
 • biti informirani o radu Udruge;
 • tražiti pomoć Udruge u zaštiti prava proisteklih iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te drugih zakona i popratnih zakonskih akata koji se odnose na prava branitelja.

Članovi Udruge imaju obvezu:

 • poštivati Statut, program i druge akte Udruge;
 • poštivati odluke tijela Udruge;
 • čuvati ugled Udruge;
 • redovito plaćati godišnju članarinu.

Neizvršavanje ili povreda članskih obveza povlači stegovnu odgovornost.

Članak 20.

Članovi Udruge plaćaju članarinu. Odluku o visini članarine donosi Izvršni odbor Udruge.

Članarina se plaća zaključno sa danom 30. lipnja tekuće kalendarske godine.

Član Udruge koji do tada ne plati članarinu ostaje članom Udruge ali bez prava glasa.

V. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • isključenjem iz članstva odlukom tijela Udruge;
 • na temelju pisane izjave člana;
 • smrću;
 • neplaćanjem članarine za zadnje dvije kalendarske godine

Član se može isključiti iz Udruge ako krši odredbe Statuta, ugrozi interese Udruge, grubo naruši ugled Udruge ili svojim ponašanjem prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

Članak 22.

Odluku o isključenju iz Udruge donosi Izvršni odbor Udruge.

Na odluku Izvršnog odbora može se podnijeti žalba Skupštini Udruge u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine Udruge je konačna.

VI. TIJELA I DUŽNOSNICI UDRUGE

Članak 23.

Udruga ima tijela i dužnosnike.

Tijela Udruge su:

 • Skupština;
 • Izvršni odbor;
 • Likvidator.

Dužnosnici Udruge su:

 • Predsjednik;
 • Potpredsjednik;
 • Tajnik.

VII. SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 24.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja, a čine je svi redovni članovi Udruge.

Članak 25.

Skupština se u pravilu održava u sjedištu udruge, ako odlukom predsjedništa Udruge nije drugačije odlučeno.

Sjednica skupštine je valjana ako je sazvana u skladu sa statutom Udruge.

Kvorum na sjednici Skupštine čini najmanje 1/4 (jedna četvrtina) od ukupnog broja članova Udruge.

Odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova skupštine.

Poziv na sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda, mjestom i vremenom održavanja dostavlja se svim članovima Udruge poštom ili na drugi prikladan način, najkasnije 7 dana prije zakazanog datuma održavanja sjednice Skupštine.

U izvanrednim situacijama predsjednik može sazvati sjednicu i u kraćem roku.

Glasovanje na Skupštini je javno, osim ako Skupština drukčije ne odluči.

Skupština Udruge može se održati i na daljinu (elektronski putem e-pošte, konferencijskom vezom, putem Skypea, WhapsApp-a ili nekog drugog oblika suvremene elektronske komunikacije na daljinu). Poziv na sjednicu Skupštine upućuje se članovima na poštansku adresu, adresu e-mail pošte, SMS-om, WhatsApp-om ili bilo kojim kontaktom navedenim u popisu članova. Odluka o sazivanju Skupštine sadrži dnevni red sjednice, dan i mjesto održavanja sjednice, ili naznaku da će se u određeni dan i sat održati sjednica Skupštine na daljinu. U slučaju održavanja sjednice Skupštine na daljinu u pozivu se mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu kojom će se održati sjednica Skupštine.

Skupština koja se održava na daljinu odlučuje pravovaljano ako je u komunikaciji prisutna natpolovična većina članova Skupštine. Skupština na daljinu odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Na Skupštini se može glasovati i putem elektronske pošte ako je član Skupštine najavio glasovanje na taj način Predsjedniku Skupštine najkasnije 24 sata prije održavanja Skupštine u pisanom obliku, uz navođenje adrese elektronske pošte i vlastoručni potpis.

Kod glasovanja putem elektronske pošte, glasovanje po pojedinoj točki dnevnog reda na sjednici Skupštine mora biti dostavljeno predsjedniku Skupštine najkasnije pet minuta nakon završetka rasprave po točki dnevnog reda o kojoj se glasuje.

Članak 26.

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje slijedećih poslova:

 • donosi, izmjenjuje i dopunjava Statut i druge akte Udruge;
 • donosi druge opće akte Udruge;
 • kontrolira rad, bira i razrješava članove Izvršnog odbora, predsjednika Udruge, potpredsjednika i tajnika Udruge;
 • utvrđuje i usvaja plan i program rada Udruge;
 • raspravlja i prihvaća izvješća tijela Udruge;
 • usvaja financijski plan i završni račun Udruge;
 • odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge;
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama u Udruzi;
 • odlučuje o prestanku djelovanja Udruge;
 • odlučuje o promjeni sjedišta Udruge.

Skupština može prenijeti ovlasti iz svoje nadležnosti na Izvršni odbor Udruge, osim ovlasti za promjenu postojećeg i donošenje novog Statuta Udruge.

Članak 27.

Skupština Udruge može razriješiti pojedino tijelo, člana tijela Udruge ili dužnosnika Udruge zbog neizvršavanja obveza, te nepoštivanja Statuta i drugih pravnih akata Udruge ili u drugim slučajevima kad je potrebno zaštititi prava, interese i ugled Udruge.

Članak 28.

Skupština može biti redovna i izvanredna.

Izvršni odbor saziva Skupštinu Udruge najmanje jednom godišnje kao redovnu, a svake četiri godine kao izbornu skupštinu. Izvanredna skupština saziva se na zahtjev predsjednika Udruge ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge.

Izvršni odbor Udruge je obavezan sazvati izvanrednu skupštinu Udruge u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva predsjednika Udruge ili pisanog zahtjeva sa potpisima od najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

Ukoliko u roku propisanom stavkom 4. ovog članka Izvršni odbor ne sazove izvanrednu Skupštinu Udruge potpisnici zahtjeva iz stavka 4. ovog članka mogu sazvati izvanrednu Skupštinu. Odluka o sazivanju Skupštine treba sadržavati prijedlog Dnevnog reda te mjesto, dan i sat održavanja Skupštine.

Članak 29.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati potpredsjednik, tajnik ili najstariji član Izvršnog odbora.

VIII. IZVRŠNI ODBOR UDRUGE

Članak 30.

Izvršni odbor čine:

 • Predsjednik udruge;
 • Potpredsjednik udruge;
 • Tajnik udruge;
 • 4 (četiri) redovna člana Udruge.

Članovi izvršnog odbora biraju se na Skupštini Udruge. Članovi Izvršnog odbora biraju se iz Skupštine javnim glasovanjem, u skladu sa demokratskim normama.

Članovi izvršnog odbora su redoviti članovi Udruge.

Članak 31.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četri) godine i mogu biti ponovo birani.

Predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge članovi su Izvršnog odbora po položaju. Ostala četiri člana Izvršnog odbora biraju se iz sastava nižih postrojbi 40. Inženjerijske bojne. Prvi član izvršnog odbora bira se iz ratnog sastava Inženjerijske satnije, drugi član Izvršnog odbora bira se iz ratnog sastava 1. pionirske satnije, treći član Izvršnog odbora bira se iz ratnog sastava 2. pionirske satnije a četvrti član Izvršnog odbora bira se iz redova ratnog Zapovjedništva ili Logističkog voda 40. inženjerijske bojne.

Članak 32.

Izvršni odbor je radno tijelo upravljanja Udruge između dva zasjedanja Skupštine.

Predsjednik udruge ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 33.

Izvršni odbor:

 • priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune,
 • priprema druge opće akte Udruge,
 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema materijale o kojima Skupština raspravlja,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • donosi odluke o prijemu u članstvo,
 • predlaže Skupštini Udruge kandidaturu za predsjednika, potpredsjednika i tajnika Udruge,
 • odlučuje o visini godišnje članarine, te o oslobađanju članova od plaćanja iste,
 • imenuje počasne članove,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu,
 • osniva i imenuje sekcije, odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke,
 • surađuje sa drugim Udrugama i državnim tijelima,
 • čuva pismohranu Udruge,
 • obavlja sve druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 34.

Izvršni odbor o pitanjima iz svog djelokruga rada odlučuje na sjednicama koje se održavaju prema potrebi.

Sjednicu saziva i njom rukovodi predsjednik Udruge. Sjednica se može sazvati na zahtjev predsjednika ili četiri člana Izvršnog odbora.

U odsutnosti predsjednika, mijenja ga član Izvršnog odbora kojeg on ovlasti.

Članak 35.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova Izvršnog odbora i donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

IX. PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 36.

Predsjednik je najveći dužnosnik i odgovorna osoba Udruge.

Predsjednik je po svom položaju ujedno i predsjednik Izvršnog odbora Udruge.

Članak 37.

Predsjednika Udruge bira i razrješava Skupština Udruge.

Za predsjednika se bira kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 38.

Mandat predsjednika Udruge traje četiri (4) godine i može biti ponovo biran.

Skupština Udruge, na prijedlog Izvršnog odbora, može dvotrećinskom većinom prisutnih članova, zaslužnog predsjednika Udruge po isteku njegovog mandata, proglasiti Počasnim predsjednikom Udruge.

Funkcija Počasnog predsjednika je doživotna.

Počasni predsjednik sudjeluje u radu Skupštine Udruge a po ovlasti predsjednika i potpredsjednika predstavlja Udrugu te radi na ugledu i stalnom promicanju Udruge.

Članak 39.

Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

Članak 40.

Predsjednik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu;
 • saziva zasjedanje Skupštine udruge;
 • rukovodi radom Skupštine Udruge;
 • odgovoran je za pravilan i zakonit rad Udruge;
 • utvrđuje prijedlog programa rada koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
 • nadzire izvršenje usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
 • dostavlja Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom Uredu državne uprave;
 • podnosi izvješće o svom radu Skupštini Udruge;
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 41.

Mandat Predsjednika prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na osobni zahtjev;
 • ako ne postupa u skladu sa uputama i smjernicama Skupštine;
 • ako djeluje protivno Statutu Udruge;
 • ako svojim istupanjima i djelovanjem šteti ugledu Udruge;
 • smrću.

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština na prvoj sljedećoj sjednici na prijedlog Izvršnog odbora ili pismenog zahtijeva 1/3 članova Udruge.

X. POTPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 42.

Udruga ima potpredsjednika kojeg bira i razrješava Skupština Udruge.

Potpredsjednik je dužnosnik Udruge koji pomaže u obnašanju dužnosti i izvršenju zadaća predsjednika Udruge.

Potpredsjednik za svoj rad odgovara Predsjedniku, Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.

Mandat potpredsjednika traje 4 (četiri) godine i može biti ponovo biran.

U slučaju spriječenosti potpredsjednika po bilo kojoj osnovi, potpredsjednika mijenja član Izvršnog odbora kojeg imenuje Izvršni odbor Udruge.

Mandat imenovanog potpredsjednika traje do prve sjednice Skupštine, kada se bira novi potpredsjednik. Za potpredsjednika vrijede odredbe iz članka 41. ovog Statuta.

XI. TAJNIK UDRUGE

Članak 43.

Tajnika na prijedlog izvršnog odbora bira Skupština udruge na mandat od 4 (četiri) godine i može biti biran više puta.

Za svoj rad tajnik odgovara Predsjedniku Udruge i Izvršnom odboru Udruge.

Tajnik uz suglasnost Predsjednika i Izvršnog odbora udruge obavlja slijedeće poslove:

 • provodi odluke Skupštine i Izvršnog odbora Udruge, a po nalogu predsjednika;
 • priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge;
 • u dogovoru sa Predsjednikom i Izvršnim odborom kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te udrugama i drugim organizacijama;
 • u dogovoru sa predsjednikom i Izvršnim odborom saziva i organizira tiskovne konferencije te skrbi o svim oblicima komunikacije sa sredstvima javnog priopćivanja;
 • vodi registar članova Udruge;
 • vodi i čuva pismohranu Udruge;
 • obavlja stručne i administrativne poslove;
 • vodi financijsko poslovanje Udruge;
 • vodi zapisnike sa sastanaka Izvršnog odbora Udruge,
 • obavlja druge zadaće i aktivnosti u dogovoru sa Predsjednikom i Izvršnim odborom udruge.

U slučaju spriječenosti, po bilo kojoj osnovi, tajnika mijenja član Izvršnog odbora kojeg imenuje Izvršni odbor Udruge.

Mandat imenovanog tajnika traje do prve sjednice Skupštine, kada se bira novi tajnik. Za tajnika vrijede odredbe iz članka 41. ovog Statuta.

Članak 44.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 45.

U dužnosnike Udruge (Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik), kao i u tijela Udruge ne mogu biti birane osobe koje su dužnosnici ili članovi tijela upravljanja drugih braniteljskih i stradalničkih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, kao i članovi koji su u sastavu 40. Inženjerijske bojne HV proveli manje od 120 dana tijekom Domovinskog rata.

XII. LIKVIDATOR

Članak 46.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član udruge.

Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

XIII. POSTUPAK UDALJENJA SA DUŽNOSTI

Članak 47.

Dužnosnike Udruge može se udaljiti s dužnosti zbog:

 • nepoštivanja Statuta i temeljnih akata Udruge;
 • nepoštivanja pravilnika i neizvršavanja odluka i programa Udruge;
 • djelovanja štetna za ugled Udruge i njezina članstva.

Članak 48.

Prijedlog o udaljenju s dužnosti dužnosnika i članova tijela Udruge može podnijeti svaki član Udruge uz argumentirano pisano obrazloženje. Isti se podnosi Izvršnom odboru Udruge.

Odluku o udaljenju sa dužnosti članova tijela Udruge donosi Izvršni odbor Udruge na prijedlog predsjednika Udruge.

Članak 49.

Udaljenje sa dužnosti dužnosnika i člana tijela Udruge trajat će do okončanja stegovnog postupka pred tijelima Udruge, odnosno odluke Skupštine Udruge.

XIV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 50.

Spor / sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor / sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor / sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XV. MATERIJALNO-FINANCIJSKA OSNOVA UDRUGE

Članak 51.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva;
 • nekretnine;
 • pokretnine;
 • druga imovinska prava.

Članak 52.

Udruga stječe prihode za svoj rad:

 • članarinom;
 • doznakama iz državnog proračuna i državnih fondova, općinskih, gradskih i županijskih proračuna i fondova;
 • dragovoljnim prilozima i darovima;
 • donacijama;
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 53.

Udruga ima neprofitabilan status.

Način materijalnog i financijskog poslovanja Udruge utvrđuje se općim aktima Udruge.

Udruga kao temeljni ustrojstveni oblik, voditi će materijalno-financijsko poslovanje putem žiro-računa Udruge.

Potpisnici na žiro-računu su Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik udruge.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Evidenciju financijskog poslovanja, te evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini Udruge vodi Tajnik udruge.

Članak 54.

Financijskim planom se utvrđuju prihodi i rashodi Udruge u kalendarskoj godini.

Tijekom godine Izvršni odbor može vršiti manje izmjene financijskog plana a u cilju ostvarenja plana i programa rada Udruge.

Financijski plan za kalendarsku godinu Udruge donosi Izvršni odbor Udruge.

Predsjednik Udruge obvezan je Skupštini Udruge podnijeti izvješće o materijalno - financijskom stanju Udruge, s prikazom tekućeg odnosno idućeg obračunskog razdoblja.

Članak 55.

Udruga, za svoje obveze, odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 56.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine.

XVI. NADZOR

Članak 57.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlaštena je na to upozoriti Izvršni odbor Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu Općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

XVII. PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE

Članak 58.

Udruga prestaje s djelovanjem u slučajevima propisanim Zakonom ili odlukom Skupštine i to kad Skupština Udruge dvotrećinskom većinom (2/3) ukupnog broja članova donese odluku o prestanku djelovanja i postojanja Udruge.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge temeljem navedenog u ovom Statutu, dostavlja se tijelu državne uprave nadležnom za registraciju Udruga radi provedbe postupka likvidacije Udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Članak 59.

Ako Udruga prestane djelovati i postojati, imovina se, nakon podmirenja svih dospjelih i nedospjelih obveza, drugih troškova, sudskih i drugih pristojba, predaje i poklanja krovnim udrugama iz Domovinskog rata, ukoliko Skupština prilikom raspuštanja ne donese drugačiju odluku.

XVIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 60.

Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.

Svi drugi akti Udruge moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

Ne primjenjuju se odredbe općih i pojedinačnih akata udruge i ustrojstvenih oblika koju su u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta utvrđuje Izvršni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu svim tijelima.

Izvršni odbor Udruge obvezan je razmotriti primjedbe i prijedloge dane u raspravi te o njima zauzeti stajališta za konačan prijedlog Statuta.

Članak 61.

Promjene i dopune Statuta Udruge donese se prema postupku za donošenje Statuta.

Postupak izmjena, dopuna ili izrade novog Statuta pokreću:

 • Skupština Udruge;
 • Izvršni odbor Udruge;
 • najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

Odredbe Statuta tumači Izvršni odbor Udruge.

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Izvršni odbor Udruge će donijeti akte sukladno odredbama ovoga Statuta najkasnije 3 mjeseca od dana stupanja na snagu.

Članak 63.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere pri nadležnom tijelu.

Donošenjem ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge veterana 40. inženjerijske bojne HV od 10. studenoga 2016. godine.

U Splitu, 12. siječnja 2021. godine

Predsjednik Udruge

Davor Turić